REKENINGKUNDE

 

TOELATINGSVEREISTES

Vanaf graad10 is Rekeningkunde ‘n keusevak. Die vak mag slegs geneem word indien ‘n leerder Ekonomie en Bestuurswetenskappe (EBW) as vak in graad 9 geslaag het. Wiskunde as keusevak in graad 10 word sterk aanbeveel, maar is nie ‘n vereiste nie.

 

BENADERINGSWYSE

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle beroepsgereed te maak. Leerders ontwikkel karaktereienskappe soos deeglikheid, akkuraatheid, netheid, redenasievermoë en integriteit.

 

VAKAKTIWITEITE

Deelname aan die Rekeningkunde-olimpiade.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

‘n Noodsaaklikheid vir enige beroep vanaf ‘n tuisteskepper [begroting] tot ‘n ouditeur (geoktrooieerde rekenmeester). Elke landsburger moet sy eie finansies kan bestuur.

 

NAVRAAG: Die Departementshoof Ekonomiese-en Bestuurswetenskappe: Mnr. M. Voges: m.voges@hscenturion.co.za