Hoërskool Centurion

MENTORS

Rol van die mentors

Die mentors is verantwoordelik vir die emosionele welstand van die leerders.  Dit sluit angs, depressie, substansie misbruik, rebelse of roekelose gedrag, uitdagings rondom verhoudings, familie, ouers, onderwysers, portuurgroepe, konflikhantering, boelie  (insluitend ‘cyber bullying’) en enige ander uitdagings wat die leerders in die gesig staar, in.  Dikwels is hierdie uitdagings oorweldigend en die leerders en hulle ouers benodig professionele intervensie en ondersteuning om veranderings te bewerkstellig.  Dis verder belangrik om te verseker dat ‘n leerder op ‘n emosionele vlak optimaal funksioneer.  Leerders word tydens sessies ondersteun om hul uitdaging aan te spreek en word in die proses vaardighede aangeleer om met daaglikse uitdagings suksesvol om te gaan en emosioneel meer intelligent te wees.  Dit word aangevul met ouerleidingsessies, soos nodig.   Verskeie terapie- en ondersteuningstegnieke word toegepas. Konfidensialiteit is uiters belangrik in ons afdeling om leerders se vertroue te wen en te behou.  Ons hanteer konfidensialiteit soos dit deur die etiese reëls van die  HPCSA (Health Professions Council of South Africa)  en SACSSP (South African Council for Social Services Professions) onderskryf word.

Wie is die mentors?

Dr. Mandie Dubery is ‘n maatskaplike werker met spesialisasie in terapie.  Sy is reeds sedert 2016 as mentor deel van die skool.  Dr. Mandie doen al vir verskeie jare terapie en berading met kinders en adolessente.  Sy was vroeër jare by die bestuur van pleeghuise in Pretoria betrokke.

Christa Badenhorst is ‘n opvoedkundige sielkundige. Sy is reeds sedert 2012 by die skool as mentor betrokke. Christa is ook in privaat praktyk aktief. Die dienste wat onder ‘n opvoedkundige sielkunde val, sluit die volgende ondersteuning in:

  • Leerprobleme (lees, skryf en spelling) en skolastiese prestasie/akademiese funksionering (identifikasie van faktore wat daartoe bydra dat ‘n leerder nie sy/haar potensiaal in sy/haar skoolwerk en prestasies kan bereik nie)
  • Aandagafleibaarheid (ADD en ADHD)
  • Konsessie-aansoeke
  • Vakkeuse-begeleiding
  • Beroepsleiding vir verdere tersiêre studies
  • Studievaardighede en studiemetodes
  • Emosionele terapie

Wanneer ‘n leerder se akademiese prestasie nie sy/haar potensiaal vertoon nie, kan Christa help om vas te stel wat daartoe kan bydra. Sodoende kan die regte begeleiding en ondersteuning in plek gesit word.

Christa is elke jaar by die aanlegtoetse betrokke. Dit word met die gr. 9-leerders gedoen om hulle met hul vakkeuses te ondersteun. Wanneer leerders vakke kies, is dit belangrik om te verseker dat hulle vakpakket hul toegang tot toekomsideale gee en ook in hul onderskeie aanlegprofiele pas. Begeleiding in hierdie opsig is belangrik aan beide leerders en ouers. Soms is leerders onseker oor wat om na skool te doen. Beroepsleiding word ook hiervoor aangebied en kan behulpsaam wees om die belangrike keuse te maak.

Dis belangrik vir ons dat leerders en ouers met gemak ons dienste kan inspan. Kontak ons gerus indien daar enige navrae of verwysings is.

Kontak: Christa Badenhorst (Opvoedkundige sielkundige)