Erekode

Ek aanvaar die verantwoordelikheid as leerder van die skool om na die beste van my vermoë:

  • Die leuse van die skool te help uitbou deur persoonlik “Steeds Hoër” te strewe en ook alle ander leerders daartoe aan te moedig.
  • Lojaal te wees teenoor die skool, die onderwysers, my medeleerders en elke aktiwiteit wat in verband staan met die skoollewe.
  • My te alle tye waardig te gedra, sodat my optrede steeds die skool tot eer sal strek.
  • My skoolklere altyd in ere te hou om daardeur nooit die eer van my skool in gedrang te bring nie.
  • Altyd ‘n waardige voorbeeld te stel deur die skoolreëls nougeset na te kom en ander te help om dieselfde te doen.
  • Opreg, vriendelik en hulpvaardig te wees in my optrede teenoor my meerderes, gelykes en minderes, dog ferm stelling in te neem tot bevordering van die algemene welsyn van die skoolgemeenskap.
  • Deur my optrede steeds die Christelike karakter van my skool gestand te doen en trots vir ons nasionale volkseie aan te wakker.
  • Na my skoolloopbaan mee te help om ‘n trotse beeld van my alma mater uit te bou.