Hoërskool Centurion

SLAAGVEREISTES

SLAAGVEREISTES
IN DIE SENIOR FASE
(Graad 7 – 9)

 • Huistaal 50%
 • 1ste Addisionele taal40%
 • Wiskunde40%
 • 3 ander vakke40%
 • 2 ander vakke 30%

SLAAGVEREISTES
IN DIE VOO FASE
(Graad 10-12)

 • 40% in 3 van die 7 vakke.
 • Een 40% moet die huistaal wees. 
 • 30% in 3 ander vakke.
 • ‘n Volledige SBA-portefeulje vir die 7de vak.
 • ‘n Eksterne Musiekeksamen tel as ‘n 8ste vak.
 • Geen kondonering vind plaas nie, wat beteken dat ‘n punt nie afgerond/aangepas word nie, behalwe in die graad 12-eindeksamen kan ‘n maksimum van 2 punte by EEN vak bygevoeg word om slaag te verseker.

HOËR ONDERWYSINSTANSIES

TOEGANG TOT HOËR ONDERWYSINSTANSIES

Wanneer  die TPT bereken word, word al ses vakke (LO uitgesluit) uit die totale vaklys in berekening gebring.  Die prestasievlakpunte moet bymekaar getel word vir die TPT-totaal.
 
PRESTASIE-AANDUIDERS
Alle vakke is 20 krediet vakke, behalwe LO is ‘n 10 krediet vak.
 

Minimum vereistes vir SERTIFIKAAT STUDIES:

 • ‘n NSC matrieksertifikaat.
 • 30% vir die taal van LoLT.

Minimum vereistes vir DIPLOMA STUDIES:

 • ‘n NSC matrieksertifikaat.
 • 30% vir die taal van LoLT.
 • 40-49% in 4 erkende NSC 20 kredietpunt vakke.

Minimum vereistes vir GRAAD STUDIES:

 • ‘n NSC matrieksertifikaat.
 • 30% vir die taal van LoLT.
 • 50-59% in 4 erkende NSC 20 kredietpunt vakke.

Addisionele vereistes:
TPT (Toelatingspuntetelling) gebruik die vlakke van die 6 beste vakke op die 7 vlak assesseringsskaal, m.a.w 6 vakke x 7 = 42.

Prestasiepersentasie Prestasievlak Prestasiebeskrywing
80 –  100: 7: Voldoen uitmuntend
70 –  79: 6: Voldoen met meriete
60 –  69: 5: Voldoen volgens standaard
50 –  59: 4: Voldoen bevredigend
40 –  49: 3: Voldoen
30 –  39: 2: Voldoen gedeeltelik
   0 –  29:  1: Nie bereik nie

UNIVERSITEIT

TOEGANG TOT UNIVERSITEIT

Al die universiteite het bepaalde fakulteitsvereistes waaraan voldoen moet word. Dit behels onder andere bepaalde minimum persentasies wat per vak vereis word.
Sommige kursusse is onderworpe aan keuring.
Ouers en leerders moet hulle deeglik vergewis van bogenoemde vereistes.
Volledige inligting met betrekking tot die toelatingsvereistes is op die onderskeie universiteite se webwerwe en in hulle prospektusse beskikbaar.

Studente moet hulle vooraf deeglik daarvan vergewis of die diploma/sertifikaat waarvoor hulle inskryf, geakkrediteer is en/of by SAQA geregistreer is en in watter mate hulle erkenning vir die betrokke kwalifikasie gaan kry.

WEBADRESSE VAN TERSIÊRE OPLEIDINGSINSTANSIES:

Potchefstroomse Universiteit www.nwu.ac.za

Universiteit van Pretoria www.up.ac.za

Tshwane Universiteit van Tegnologie www.tut.ac.za

SETA: Vakleerlingskap www.merseta.org.za

Centurion Akademie www.ca.ac.za

Inligting kan ook van www.careerhelp.org.za verkry word.