Hoërskool Centurion

VAKKE

VAKKE WAT AANGEBIED WORD BY HOËRSKOOL CENTURION

TALE

AFRIKAANS

Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

BENADERINGSWYSE
Die fokus val op die vaslegging en uitbreiding van taal en geletterdheid en word deur prestasie-omskrywings gerekordeer. Drie groot afdelings naamlik lees, praat en skryf word onderskei, maar dit word met mekaar geïntegreer.

VAKAKTIWITEITE
Nasionale Afrikaans-olimpiade, verskeie ander skryfkompetisies, Afrikaans-ekspo en ander vakverwante aktiwiteite wat redenaars en debat insluit.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.

NAVRAAG: Die Departementshoof Afrikaans:  Me. L. Roux – l.roux@hscenturion.co.za

ENGELS

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

This is a subject for university exemption.

APPROACH
We teach mainly communicative skills, with the emphasis on speaking, reading, writing and listening in curriculum context and continuous assessment. The main categories are oral [listening, speaking, reading], language structures, visual literacy, comprehension, literature, poetry and creative and functional writing.

SUBJECT ACTIVITIES
Public speaking, creative writing competitions.

CAREER POSSIBILITIES
Translator, interpreter, editor, copywriter, proof-reader, journalist, advertising, radio or TV presenter, writer, communications, teacher, tourist guide, playwright, actor.

ENQUIRIES: The Head of the English Department: Ms. M. de Bruin – m.debruin@hscenturion.co.za

DUITS

DUITS TWEEDE ADDISIONELE TAAL

TOELATINGSVEREISTES
Geen: Leerders het geen agtergrond nodig om die vak te vat nie.

BENADERINGSWYSE
Duits is ‘n meer komplekse taal as Afrikaans, maar duidelik familie, want die woordorde is dieselfde en die klanksisteme is baie eenders. Leerders moet ‘n taalaanleg hê, omdat hulle ‘n nuwe woordeskat en grammatika binne drie jaar moet aanleer. Verder moet hulle aanvaar dat dit harde werk verg om ‘n nuwe taal te leer lees, skryf en praat, veral omdat hulle nie daagliks daarmee in kontak kom nie.

Die voordele is egter legio. Nie net brei dit kommunikasiemoontlikhede uit nie, dit skep ook meer en beter werksgeleenthede. Selfs al kan ‘n persoon nie vlot Duits praat nie, is daar talle Duitse maatskappye soos Siemens en BMW waar kennis en verstaan van die taal ‘n sterk aanbeveling is. Sommige prokureursfirmas wat Duitse kliënte het, verkies klerke en vennote wat Duits tot ‘n mindere of meerdere mate magtig is. In die mediese veld is dit ‘n bate, byvoorbeeld as iemand vir Doctors Without Borders wil gaan werk. Die Britse weermag stel ook ‘n derde taal as vereiste.

Duits is ‘n interessante en uitdagende vak en boonop groot pret.

Deutsch macht Spaβ!

NAVRAAG: Die Departementshoof Duits: Me. L. Roux – l.roux@hscenturion.co.za

WISKUNDE

WISKUNDE OF TEGNIESE WISKUNDE OF WISKUNDIGE GELETTERDHEID

Een van bogenoemde moet geneem word. Die standaard van Wiskunde het baie verhoog. Euklidiese Meetkunde tel ‘n derde van die tweede vraestel.

As ‘n leerder Wiskunde aan die einde van graad 9 druip (slaagvereiste 40%), sal Wiskunde nie in graad 10 geneem kan word nie. ‘n Leerder sal in graad 10 toegelaat word om na afloop van ‘n eksamen vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid of Tegniese Wiskunde te verander, maar ‘n skuif van Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde sal onmoontlik wees. Tegniese Wiskunde word aanbeveel vir leerders wat sukkel met Wiskunde, maar wel ‘n Tegniese pakket het. Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir ‘n leerder wat nie Wiskunde vir studie- of beroepsdoeleindes benodig nie.

WISKUNDE

WISKUNDE
Probleemoplossing is die sentrale fokus in die onderrig en leer van Wiskunde met die spesifieke doelstellings: die ontwikkeling van die vermoë om logies te redeneer, te veralgemeen, te verbesonder, te organiseer, analoë te trek en te bewys, asook die ontwikkeling van insig in ruimtelike verwantskappe en meting. Slaagvereiste: 30%.

‘n Liefde en werksetiek word doelbewus vir die vak gekweek.

VAKAKTIWITEITE
Olimpiade, Ekspo vir jong wetenskaplikes.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
‘n Persentasie van ongeveer 70% vir Wiskunde is ‘n voorvereiste vir verdere studie in ingenieurswese, medies, tandheelkunde, veeartseny, natuurwetenskappe, rekenaarstudie, statistiek, sekere landbouwetenskappe, boukunde, tegnika, aptekerswese, ens.

NAVRAAG: Die Departementshoof Wiskunde: Me. P.J. King: r.king@hscenturion.co.za

TEGNIESE WISKUNDE

TEGNIESE WISKUNDE
Die vak Tegniese Wiskunde in die verdere onderwys- en opleidingsbaan smee die skakel tussen die senior fase en die hoёr/tersiêre onderwysbaan. Alle leerders wat deur hierdie baan gaan, word toegerus met ‘n werkende kennis van Tegniese Wiskunde wat hulle in staat stel om sin te maak van hul tegniese veld van studie en hul plek in die samelewing. Dit verseker toegang tot uitgebreide studie van tegniese wiskundige wetenskappe en ‘n verskeidenheid loopbane.

U sal leer hoe om wiskundige metodes toe te pas in die berekening van dinge soos piekstroom in ‘n wisselstroomnetwerk, sowel as integrasie en differensiasie – dit beteken ook om te weet hoe om gedeeltelike breuke toe te pas. Met ander woorde, dit is suiwer Wiskunde op ‘n praktiese manier.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
As u in ‘n ambag belangstel, dan is Tegniese Wiskunde die beste vir u. Hierdie vorm van Wiskunde berei leerders voor vir loopbane soos ‘n elektrisiën, monteerder, draaier, loodgieter, ens.

NAVRAAG: Die Departementshoof Wiskunde: Me. P.J. King: r.king@hscenturion.co.za

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

Die bevoegdhede wat ontwikkel is deur Wiskundige Geletterdheid laat individue toe om sin te maak van, deel te neem in en by te dra tot die wêreld van die een-en-twintigste eeu – ‘n wêreld wat gekenmerk word deur getalle, argumente gebaseer op getalle en data wat op verskillende maniere voorgestel en verdraai is. Sulke bevoegdhede sluit in die vermoë om te kan redeneer, besluite te kan neem, probleme te kan oplos, hulpbronne te kan bestuur, inligting te kan interpreteer, lyste van gebeurtenisse te kan maak en die gebruik en toepassing van tegnologie. Leerders word blootgestel aan beide wiskundige inhoud en lewensgetroue konteks om hierdie bevoegdhede te ontwikkel. Slaagvereiste: 30%.

NAVRAAG: Die Departementshoof Wiskunde: Me. P.J. King: r.king@hscenturion.co.za

ALPHA WISKUNDE

ALPHA WISKUNDE

Presteer jy in Wiskunde? Alpha Wiskunde is ‘n vak wat vir drie jaar aaneenlopend aangebied word aan leerders met ‘n besondere belangstelling in Wiskunde. Indien jy daaraan dink om verder te studeer in ‘n studierigting soos ingenieurswese, statistiek, analise, toegepaste wiskunde, rekenaarwetenskap of aktuariële en handelsrigtings, moet jy dit ernstig oorweeg.

Die prestasie behaal in graad 12 word nie op die GDO-sertifikaat geplaas nie. ‘n Addisionele sertifikaat word wel uitgereik en is van onskatbare waarde vir verdere studie in die wiskunde- en wetenskapwêreld.

Die klasse word privaat aangebied deur me. I. Jacobs. Handboeke is beskikbaar.
Rekeningbesonderhede sal tydens die eerste klas aan leerders wat vir die vak inskryf, gegee word. As Wiskunde jou passie is, sal Alpha Wiskunde jou bekendstel aan ‘n hele nuwe Wiskunde-wêreld.

NAVRAAG: Me. I. Jacobs: i.jacobs@hscenturion.co.za

WETENSKAPPE

FISIESE WETENSKAPPE

TOELATINGSVEREISTES
Fisiese Wetenskappe in graad 10 word aanbeveel vir leerders wat in graad 9 die fisika- en chemie-afdeling van Natuurwetenskappe op minstens vlak 3 geslaag het. Wiskunde is verpligtend.

BENADERINGSWYSE
Praktiese werk geniet ‘n hoë prioriteit. Leer deur self te doen en te ontdek. Leerders se vermoë om logies te redeneer, verbande in te sien en gevolgtrekkings te maak, word ontwikkel.

VAKAKTIWITEITE
Opvoedkundige uitstappies, Wetenskap-olimpiade, Mintek-vasvra en Ekspo vir jong wetenskaplikes.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Ingenieurswese, natuurwetenskappe, geneeskunde, tandheelkunde, veeartsenykunde, landbouwetenskappe, arbeids- en fisioterapie, optometrie, lugvaart en nog vele meer.

NAVRAAG: Die Departementshoof Fisiese Wetenskappe Me. A. Nel: a.nel@hscenturion.co.za

LEWENS WETENSKAPPE

Dit is ‘n biologiese vak en behels die studie van lewe (plant- en dierkunde, insluitend anatomie en fisiologie) in ‘n veranderende natuurlike en mensgemaakte omgewing. Lewenswetenskap is ‘n praktiese vak en gereelde prakties werk (mikroskoopwerk, werkkaarte, disseksies) word gedoen. Deur Lewenswetenskappe te bestudeer, kan die leerders die onderlinge verwantskappe tussen die mens (diere en plante) en die omgewing en die gemeenskap beter verstaan. Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Enige mediese wetenskappe soos geneeskunde, tandheelkunde, veeartsenykunde, landbouwetenskappe, arbeids- en fisioterapie, optometrie, omgewingsbestuur, natuurbewaring en nog vele meer.

NAVRAAG: Die Departementshoof Lewenswetenskappe: Me. A. van Rooyena.vanrooyen@hscenturion.co.za

TEGNIESE WETENSKAP

Die doel van Tegniese Wetenskap is om leerders te ondersteun in die twee fokusareas van Tegnologie. Dit is Meganiese Tegnologie en Elektriese Tegnologie.

Leerders wat Tegniese Wetenskap as vak neem, sal Tegnologie met wetenskaplike kennis kan integreer. Tegniese Wetenskap spreek die behoeftes van die industrie aan en bevorder vaardigheidsontwikkeling in die velde van Tegnologie. Dit maak dit vir leerders moontlik om makliker toegang te verkry tot toegepaste tegnologie kursusse by Technikons en Entrepreneuriese geleenthede.

Vaardighede wat deur Tegniese Wetenskap ontwikkel word, sluit die volgende in:
Klassifiseer, kommunikeer, meet, ontwerp, ondersoek, teken, evalueer gevolgtrekkings, formuleer modelle, identifiseer en kontroleer veranderlikes, observeer en vergelyk interpreteer, voorspel, probleemoplossing, praktiese toepassings en observeer simulasies.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Beroepsmoontlikhede korreleer met die van tegniese vakke.

NAVRAAG: Die Departementshoof Tegniese Wetenskap: Me. A. Nel: a.nel@hscenturion.co.za

REKENAARWETENSKAPPE

(RTT)

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT)

TOELATINGSVEREISTES
Geen. Die vak word ook as agtste vak aangebied.

BENADERINGSWYSE
Die vak handel oor die effektiewe gebruik van inligting- en kommunikasietegnologie vir ‘n eindgebruiker in ‘n rekenaartoepassingsomgewing, in verskillende sektore van die samelewing. Die inhoud dek teoretiese sowel as praktiese aspekte van die rekenaar en sy gebruike asook die invloed van die tegnologie op die mens en sy omgewing. Word, Excell, Access en Powerpoint word gebruik om die leerders te help om in ‘n kantooromgewing werk met ‘n rekenaar te doen. [Ons gebruik die Microsoft-Office Professional pakket.]

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Alle instansies vereis rekenaarvaardighede. RTT gee die agtergrond om ‘n databasis te bou en te onderhou, die kennis om ‘n finansiële oplossing te skep vir ‘n rekenkundige beroep en die agtergrond om in ‘n rigting te gaan waar mens rekenaars regmaak of bou. Met die nuwe kurrikulum kan jy selfs webontwikkeling doen. Dit is dus ‘n vak wat jou reeds toerus om verskillende pakkette geïntegreerd te gebruik en kom handig te pas by die inhandiging van take tot op universiteitsvlak en later in die werksomgewing.

NAVRAAG: Die Departementshoof IT en RTT : Me. P.J. King: r.king@hscenturion.co.za

(IT)

INLIGTINGSTEGNOLOGIE

INLIGTINGSTEGNOLOGIE (IT)

TOELATINGSVEREISTES
Die leerder wat hierdie vak kies, moet ‘n goeie punt in Wiskunde in graad 9 kry. Dit is ‘n goeie maatstaf om te bepaal of dit binne sy/haar belangstelling val. Inligtingstegnologie word as vak aanbeveel waar die leerder beplan om ‘n rigting te volg wat te doen het met probleemoplossing, ingenieurswese, aktuarieel, informatika en stelselbeheer. Die vak word ook as agtste vak aangebied.

KURRIKULUM
Dit bestaan uit ‘n praktiese en teoretiese komponent. Prakties – programmering in Delphi waar alle basiese programmeringsvaardighede aangeleer word. Teorie – sien fokusareas.

BENADERINGSWYSE
Die klem is op probleemoplossings deur logiese denke, inligtingsbestuur en kommunikasie. Dit fokus ook op die ontwikkeling van rekenaartoepassings deur gebruik te maak van bestaande programme [soos Delphi vir die skryf van programme]. Die vak ontwikkel ook ‘n bewustheid en begrip van die sosiale, ekonomiese en ander implikasies van die rekenaar op die leefwêreld van die mens.

NAVRAAG: Die Departementshoof IT & RTT : Me. P.J. King: r.king@hscenturion.co.za

EKONOMIESE WETENSKAPPE

BESIGHEIDSTUDIES

TOELATINGSVEREISTES
Geen.

BESIGHEIDSTUDIES BEHELS BYVOORBEELD:
Hoe om ‘n sakeplan op te stel
Hoe om jou eie onderneming te begin
Verskillende tipe ondernemingsvorme en hoe dit opgerig word
Watter wette jou as entrepreneur raak
Wat etiese en professionele gedrag is
Wat kreatiewe probleemoplossing is en
Wat menslike hulpbronne is vanaf onderhoudvoering tot die indiensnemingskontrak.

VAKAKTIWITEITE
Praktiese opdragte sodat die leerders die praktyk kan beleef en sodoende toegerus kan wees vir die toekoms.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Entrepreneur, menslike hulpbronbestuurder, bemarkingsbestuurder, aankoopbestuurder, produksiebestuurder, finansiële bestuurder en vele meer.

NAVRAAG: Die Departementshoof Ekonomiese-en Bestuurswetenskappe: Mnr. M. Voges: m.voges@hscenturion.co.za

REKENINGKUNDE

TOELATINGSVEREISTES
Vanaf graad 10 is Rekeningkunde ‘n keusevak. Die vak mag net gevat word indien ‘n leerder Rekeningkunde in graag 9 slaag en Wiskunde as ‘n keusevak in graad 10 gekies word.

BENADERINGSWYSE
Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle beroepsgereed te maak. Leerders ontwikkel karaktereienskappe soos deeglikheid, akkuraatheid, netheid, redenasievermoë en integriteit.

VAKAKTIWITEITE
Deelname aan die Rekeningkunde-olimpiade.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
‘n Noodsaaklikheid vir enige beroep vanaf ‘n tuisteskepper [begroting] tot ‘n ouditeur (geoktrooieerde rekenmeester). Elke landsburger moet sy eie finansies kan bestuur.

NAVRAAG: Die Departementshoof Ekonomiese-en Bestuurswetenskappe: Mnr. M. Voges: m.voges@hscenturion.co.za

EKONOMIE

TOELATINGSVEREISTES
Geen. Ekonomie is ‘n keusevak vanaf gr. 10.

BENADERINGSWYSE
Ekonomie is ‘n dinamiese, toekomsgerigte vak waar aktuele ekonomiese aangeleenthede soos bv. die invloed van inflasie, rentekoerse, wisselkoerse, die petrolprys, die goudprys, stakings, ensovoorts op ons land se ekonomie en sy mense, krities ondersoek en bespreek word.

VAKAKTIWITEITE
Sakepublikasies soos Finweek, powerpoint-aanbiedinge, direkte internetverbinding saam met die gebruik van ‘n data-projektor vir direkte nuusgebeure en DVD’s word deurentyd gebruik om op hoogte te bly van verwikkelinge in die wêreldekonomie. Aktiewe deelname van leerders is spontaan omdat hulle geprikkel word deur die impak van ekonomiese gebeure op die alledaagse lewe.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Ekonoom, onderwyser, effektemakelaar, bankier, personeelbestuurder, sakebestuurder, staatsaanklaer, eie besigheid (entrepreneur), toerismebestuur, statistikus, portefeuljebestuurder.

NAVRAAG: Die Departementshoof Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Mnr. M. Voges: m.voges@hscenturion.co.za

SOSIALE WETENSKAPPE

GEOGRAFIE

TOELATINGSVEREISTES
Geen.

BENADERINGSWYSE
Geografie stel leerders in staat om verskynsels, prosesse en ruimtelike patrone te verklaar. Leerders leer om ingeligte besluite te neem, veral oor die veranderende omgewing. Klem word op volhoubare ontwikkeling en die toepassing van geografiese vaardighede gelê. Geografiese inligtingstelsels is ‘n opwindende nuwe veld wat as onderafdeling van die kaartwerk geïnkorporeer word en word graag aanbeveel vir leerders wat belangstelling en vaardigheid in inligtingstegnologie en rekenaarsvaardighede het.

Geografie is ‘n mens- en omgewingswetenskap wat baie goed skakel met Lewenswetenskap, Ekonomie, Fisiese Wetenskap, RTT en IT en Toerisme.

Leerders moet daarop let dat KAARTWERKVAARDIGHEDE hoofsaaklik in gr. 10 afgehandel word en dat slegs toepassing van die teorie in gr. 11 en gr. 12 behandel word. Leerders moet oor basiese berekeningsvaardighede beskik om kaartwerk te kan doen.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Geografiese inligtingstelsels, omgewingsimpakspesialis, kartograaf, stads- en streeksbeplanner, geomorfoloog, geoloog, marine-bioloog, klimatoloog (weervoorspelling), toergids/veldgids, toeroperateur/reisagent, joernalis, museumkurator/personeel, onderwys, toerisme, argitektuur, vlieënier, ingenieur.

NAVRAAG: Die Departementshoof Geografie: Me. S. Barnard – s.barnard@hscenturion.co.za

GESKIEDENIS

TOELATINGSVEREISTES
Geen.  
 
Geskiedenis is ‘n sosiale wetenskap en stel die leerder bekend aan die:
 
sosiologie, sielkunde, politiek, ekonomie en kultuurverhoudings.
Geskiedenis laat ons in ‘n altyd veranderende wêreld
 • die verlede beter verstaan
 • die toekoms analiseer en
 • voorberei vir die toekoms.
Vir naskoolse studie in die buiteland is dit ‘n pluspunt.
 
NAVRAAG: Die Departementshoof Geskiedenis: Me. S. Barnard – s.barnard@hscenturion.co.za

TOERISME

TOELATINGSVEREISTES
Geen.

BENADERINGSWYSE
Prakties en teoreties. Portefeuljewerk wat ‘n praktiese komponent insluit.

KURRIKULUM

Toerisme as ‘n interverwante stelsel met al die komponente van toerisme, rolspelers in die toerisme-industrie en navorsing oor werks- en beroepsgeleenthede.
Verantwoordelike en volhoubare toerisme, gemeenskapsdeelname, ontgin toerisme-potensiaal in eie gemeenskappe, erfenisterreine en die belangrikheid van kulturele, natuurlike en geskiedkundige erfenis.

Toerisme-geografie, besienswaardighede en neigings word bestudeer.
Kliëntediens en kommunikasie, asook ‘n professionaliteit in ‘n toerisme konteks.
Bemark binnelandse toerisme en maak toerisme toeganklik vir alle Suid-Afrikaners tot voordeel van die hele land.

Wêreldtoerisme-ikone en ligging.
Vervoerdienste in Suid-Afrika en berekening van reiskoste, buitelandse valuta-berekeninge. Evalueer die Suidelike Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapslande as toerisme-bestemmings. Aanbieding van globale geleenthede in ‘n toerisme-konteks.

VAKAKTIWITEITE
Buitelandse toere en vakuitstappies.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Toeristegids, toeroperateur, bestuur in die gasvryheidsbedryf, ontspanningsbedryf, bewarings- en ekotoerisme, sport- en rekreasiebestuur, avontuurtoerismebedryf.

NAVRAAG: Die Departementshoof Toerisme: Me. S. Barnard – s.barnard@hscenturion.co.za

L.O.

LEWENS ORIËNTERING

TOELATINGSVEREISTES
Dit is ‘n vak wat vir universiteitstoelating tel, maar die toelatingpuntetelling (TPT-telling) word nie bereken nie.

BENADERINGSWYSE EN KURRIKULUM

Lewensoriëntering is die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing. Hierdie vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ‘n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses.

Die vak bestaan uit die volgende sewe onderwerpe in graad 10 tot 12:

 • Selfontwikkeling in die samelewing
 • Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid
 • Demokrasie en menseregte
 • Loopbaan en loopbaankeuses
 • Studievaardighede
 • Liggaamsopvoeding
 • Die noodsaaklikheid van Lewensoriëntering

NAVRAAG: Die Departementshoof Lewensoriëntering: Me. S. Barnard – s.barnard@hscenturion.co.za

KUNSTE

MUSIEK

TOELATINGSVEREISTES

Musiek tel vir TPT-punte. Musiek as vak is ʼn sterk aanbeveling vir studierigtings soos ingenieurswese omdat ʼn voornemende student akademiese veelsydigheid en selfdissipline as gesogte uitkomste vir hierdie vak aanleer.

Dit is ongelukkig nie moontlik vir ʼn leerder om in graad 10 eers met Musiek as vak te begin nie; daarom is alle voornemende kandidate onderworpe aan ʼn keuringsproses. Leerlinge wat reeds in gr. 8 en 9 Musiek as vak geneem het, word op grond van prestasie in die vak gekeur, andersins word aanbeveel dat ʼn leerder op minimum graad 3 praktiese en teoretiese vlak moet wees om sukses te behaal.

Musiek word nie as agtste vak aangebied nie.

BELANGRIK OM TE WEET
Leerders het die opsie om eksterne praktiese en/of teoretiese eksamens van UNISA, Associated Board of the Royal Schools af te lê. Slegs een instrument word saam met die relevante teoretiese komponente aangebied, maar leerlinge wat ʼn tweede instrument buitemuurs neem, kan dit ook as deel van die praktiese komponent van die vak aanbied.

Dink hieroor na – leerlinge wat nie ʼn voltydse loopbaan in musiek wil volg nie, het die geleentheid om, as deel van ʼn algemene skolastiese opleiding, Musiek in al sy fasette as ʼn skoolvak te ervaar. Dit is ʼn gulde geleentheid wat in min skole aangebied word. Leerlinge wat wel musiek as loopbaan oorweeg, word hier deeglik voorberei vir hulle musiekstudies.

Leerlinge wat klavier as instrument wil neem, moet ʼn instrument tuis beskikbaar hê om daagliks op te oefen.

Musiek as matriekvak word hoog geag wanneer aansoek gedoen word by tersiêre instellings, selfs al word loopbaanrigtings soos medies of ingenieurswese oorweeg. Dit is wyd bekend onder universiteitsakademici dat musiek as vak selfdissipline en selfmotivering kweek.

INSTRUMENTE VIR PRAKTIESE VOORDRAG
Klavier, sang, kitaar (akoesties en elektries), blokfluit, tromstel. Ons bied nie “keyboard” aan nie.
Koperblasers: Franse horing, skuiftrompet, tuba, trompet.
Houtblasers: Dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot, saksofoon.
Strykers: Viool, altviool, tjello, kontrabas.
Onderrig in praktiese voordrag vind individueel tydens skoolure en na skool plaas, en instrument-spesialiste word, waar nodig, deeltyds gebruik.

Deelname aan eisteddfods word aangemoedig en ondersteun.

NAVRAAG: Departementshoof Musiek: Me. L. van Zijl: l.vanzijl@hscenturion.co.za

VISUELE KUNSTE

TOELATINGSVEREISTES
Leerders moet besik oor ’n kunsaanleg en kreatiewe vermoëns.

KURRIKULUM
Ons dinamiese departement is betrokke by ‘n uiteenlopende verskeidenheid van kunsteorieë en praktiese komponente wat visuele kunste in ons samelewing vandag bekleë. Visuele kuns bied opwindende en uitdagende leeruitkomstes aan, wat konseptualisering, kunsgeskiedenis, beeldende kunste, visuele kommunikasie en visuele kultuurstudies insluit.

TEORETIESE EN PRAKTIESE AFDELINGS
Kunsgeskiedenis in gr. 10 en 11 behels die internasionale kunsbewegings vanaf die ontstaan van kuns tot die 20ste eeu se kuns.

Gr. 12 Kunsgeskiedenis fokus op die kontemporêre Suid-Afrikaanse kunstenaars en ons integreer dit met 20ste eeuse internasionale kunsbewegings.

Praktiese komponente van visuele kuns sluit ’n verskeidenheid mediums en tegnieke in wat die leerder beoefen en in spesialiseer.

VAKATIWITEITE
Deelname aan verskeie kompetisies, jaarlikse kunsuitstallings en eisteddfod deelname.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Kunstenaar, mode-ontwerp, interieurontwerp, argitektuur, advertensie- en webontwerp, kunsonderwyser, kunskritikus, inligtingsontwerp en nog vele meer.

NAVRAAG: Die Departementshoof Kunste: Me. L. van Zijl: l.vanzijl@hscenturion.co.za

DRAMATIESE KUNSTE

TOELATINGSVEREISTES
Geen.

Om voor ‘n groep mense te praat, veral as hulle onbekend is, is seker een van die senutergendste dinge wat daar is. Wat dit soveel meer intimiderend maak, is die wete dat die eindresultaat wat jy, of ander, graag sal wil hê, afhang van die wyse waarop jy jouself gaan uitdruk.

Die primêre doelwit van Woeries se Drama Departement is om ons kinders te help om hulle kommunikasievaardighede en –vermoëns te ontwikkel en te verbeter (wat noodsaaklik is om sukses te behaal in elke aspek van die lewe).

NAVRAAG: Die Departementshoof Kunste: Me. L. van Zijl: l.vanzijl@hscenturion.co.za

TEGNIESE VAKKE

VERBRUIKERSTUDIES

Baie mense het die verkeerde opvatting oor die vak Verbruikerstudies. Verbruikerstudies kan aan leerders veel meer bied as die sogenaamde “koekies bak” klas of om te leer hoe om ‘n goeie huisvrou te wees.
 
IN VERBRUIKERSTUDIES SAL DIE LEERDER DIE VOLGENDE BESTUDEER 
 • Verbruikersregte en verantwoordelikhede
 • Verbruikersbeskermingsbeleid en kanale vir klagtes
 • Hoe om voedselverskaffers, klereverskaffers meubel,- en huishoudelike toestelleverskaffers en restaurante te evalueer
 • Hoe om ontwerpeienskappe van interieur, meubels en huishoudelike toestelle te evalueer
 • Verantwoordelike aankopegedrag wanneer voedsel, klere, meubels en huishoudelike apparate aangekoop word
 • Die verantwoordelike gebruik van hulpbronne, soos water en elektrisiteit
 • Maniere om aardverwarming te beperk
 • Beplanning en bestuur van persoonlike finansies en betalingsmetodes
 • Belasting, rentekoerse en inflasie
 • Voeding en die impak van voedselkeuses op gesondheid
 • Voedselhigiëne
 • Hoe om produkinligting te gebruik om ingeligte verbruikersbesluite te neem
 • Die toepassing van ontwerpelemente en beginsels in die keuse van klere en meublement
 • Eienskappe en gebruike van tekstielvesels en –materiale
 • Die modesiklus
 • Verskillende behuisingsopsies
 • Die behoeftes van mense met liggaamsgebreke ten opsigte van kleding en behuising
 • Kleinskaal produksie, entrepreneurskap en bemarking van kwaliteit produkte
BEROEPSMOONTLIKHEDE
Verbruikerskonsultant, verbruikersopvoeder, verbruikersnavorser, kapasiteitsbouer, binne-ontwerper en -versierder, binne-ontwerpkleinhandelbestuurder en -aankoper, behuisingskonsultant en -ontwikkelaar, kleinhandelaankoper, mode-aankoper en -bemarker, kwaliteits- en produkbestuurder, ontwerpaankoper /-beplanner, kwaliteitsbestuurder, produkpromosie en -bemarker, voedselprodukontwikkelaar.
 
NAVRAAG:  Die Departementshoof Verbruikerstudies: Mnr. J. Prinslooj.prinsloo@hscenturion.co.za

MEGANIESE TEGNOLOGIE

BENADERINGSWYSE
Meganiese Tegnologie fokus op konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsvaart, spoor, krag, opwekking, ens.) omgewing en op die tegnologiese prosesse.

Die Meganiese Tegnologie leerder moet geïnteresseerd wees in enige van die meganiese entiteite. Dit kan motors, vliegtuie, treine, sweiswerk, instandhouding ens, insluit.

Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Ingenieursgrafika en -ontwerp vorm deel van die meganiese studieveld en leerders word aanbeveel om die vakke saam met Meganiese Tegnologie te neem.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Vakleerlingskap as motorwerktuigkundige, passer en draaier, sweiser, ketelmaker, trekkerwerktuigkundige, ens.

Ingenieursstudies in lugvaart, lugversorging, motorvoertuie, enjins, skeepsbou, kragstelsels, kragstasies, ens.

NAVRAAG: Die Departementshoof Meganiese Technologie: Mnr. J. Prinsloo: j.prinsloo@hscenturion.co.za

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE

TOELATINGSVEREISTES
‘n Leerder moet 50% vir Wiskunde hê om Elektriese Tegnologie te neem.

Elektriese Tegnologie fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels. Die vak fokus op drie hoofspesialisareas:

 • Elektries
 • Elektronika
 • Digitale Stelsels

Leerders met Elektriese Tegnologie vaar aansienlik beter tydens die eerste twee jaar op tersiêre vlak met ingenieursstudies as leerders sonder hierdie agtergrond. Dit gee hulle ’n voorsprong met die studie van ingenieurswese.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Elektriese passer, elektriese of elektroniese ingenieur, elektriese tekenaar, elektriese of elektroniese tegnikus, elektriese of elektroniese tegnoloog, digitale/sagteware-ingenieur, akademikus in die elektriese tegnologie-veld, elektroniese meganikus, outo-elektrisiën, elektrisiën, radio-tegnikus, selfoontegnikus, kommunikasietegnikus, elektroniese programingenieur, rekenaartegnikus, robotika ingenieur, megatroniese tegnikus, installasie-elektrisiën, radio-amateur, elektroniese stokperdjie entoesias, radiobeheer-entoesias en produksie-bestuurder.

NAVRAAG: Die Departementshoof Elektriese Technologie: Mnr. J. Prinsloo: j.prinsloo@hscenturion.co.za

IGO

INGENIEURSGRAFIKA en -ONTWERP

Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO) onderrig internasionaal erkende beginsels wat beide akademiese en tegniese toepassings het. Die klem in IGO is om spesifieke basiese kennis en verskeie tekentegnieke en -vaardighede te onderrig sodat die IGO-leerder in staat sal wees om tekeninge te kan interpreteer en te produseer in die konteks van Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en Elektriese Tegnologie.
 
IGO fokus op:
 • Basiese tekenbeginsels vir ALLE tegnologiese tekeninge
 • Vryhandtekeninge
 • Instrumenttekeninge
 • Eerste- en derdehoekse ortografiese projeksies
 • Beskrywende meetkunde en vaste liggame
 • Meganiese werktekeninge
 • Siviele werktekeninge
 • Isometriese tekeninge
 • Perspektieftekeninge
 • Elektriese diagramme
 • Deurdringings en ontwikkelinge
 • Lokusse van helikse, nokke en meganismes
 • Die Ontwerpproses
 • ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /”CAD”
NAVRAAG:  Die Departementshoof: Mnr. J. Prinsloo: j.prinsloo@hscenturion.co.za

ROBOTIKA

Robotika is die studie van robotte en handel oor die ontwerp, konstuksie, werking en gebruik van robotte om spesfieke take te doen. Leerders  word aangemoedig om probleme op te los terwyl hulle ervarings verbind word met voorbeelde uit die werklike wêreld.

Robotika word aangebied as ʼn addsionele vak wat slegs na skool aangebied word. Die robotika kurrikulum duur 1 jaar lank met ʼn klas een keer n week van 1½ tot 2 ure lank.

Die robotika kurrikulum word aangebied en opgestel deur mnr A. van Mazyk in konsultasie met ander kenners in die robotika veld.

Die Robotika Kurrikulum volg ʼn KABV benadering tot Assessering met 2 toetse, een halfjaar eksamen asook ʼn eindeksamen. Daar is ook praktiese eksamens wat gedurende klastyd plaasvind.Hierdie inligting word vooraf aan leerders gegee.

Robotika as vak tel nie vir ʼn leerder se rapport gemiddeld nie, maar dit verskyn wel op die rapport. Dit tel as n addisionele vak en leerders ontvang n sertifikaat met voltooiing van die kursus. Vir 2020 word hierdie klasse slegs vir Graad 8’s aangebied. Vir 2021 word daar beplan om vir meer grade robotika klasse aan te bied.

Leerders wat belangsteling het in ingenieurswese, wetenskap en wiskunde sal baie van hierdie vak hou. Leerders word geleer om hul eie robot te ontwerp, bou en dan programmeer funksies met hul robot uit te voer. Boonop leer leerders teorie oor robotika wat hul belangsteling in hierdie veld nog verder laat toeneem.

Die Robotika Kurrikulum is gebaseer op temagebaseerde uitdagings om leerders te betrek by navorsing, probleemoplossing, kodering en ingenieurswese. As gevolg van die leerders se blootstelling aan hierdie vak ontwikkel hulle meer selfvertroue, raak entoesiasties en word toegerus met vaardighede wat hulle benodig in ‘n veranderende arbeidsmag.

As jy belangstel in robotika is die Woerie-kampus die plek vir jou.

NAVRAAG:  Die Vakonderwyser: Mnr. A. van Mazyk: a.vmazyk@hscenturion.co.za