Hoërskool Centurion

VAKKE

Dramatiese Kunste

Drama is die spesifieke afdeling van fiksie wat deur optrede verteenwoordig word. Dramastudies gebruik vaardighede vanuit die spektrum van dramatiese aktiwiteit, van die rol van opvoeder tot normale teaterkonvensies van gehoor, ens.

Dramatiese Kunste lei en berei jou voor vir jou lewe. Deur intellektuele, fisieke, geestelike, emosionele en psigologiese vaardighede te voorsien.

Dit is ’n kunstigheid wat uitsonderlike leerders benodig wat bereid is om hard te werk.  Jy sal baie kontekste, uitdagings, vierings, so baie vertellings en prestasies ervaar. Jy sal as ‘n ryker persoon wegstap met ‘n individuele grondbasis, nie net vir professionele drama nie, maar ook vir al die ervarings van die lewe.

Musiek

Musiek as vak bestaan uit twee komponente nl. die praktiese en teoretiese deel wat elk 50% van die gewig van die vak uitmaak.

Die praktiese komponent:
Om musiek as vak vanaf graad 10 tot graad 12 te neem, is dit ‘n vereiste dat ‘n leerling ‘n instrument van sy keuse moet bespeel of sang moet beoefen.  Daar word gepoog om vaardighede by leerlinge op te bou sodat hul in staat sal wees om solo en ensemble voordragte te kan lewer.
Improvisasie vorm ook ‘n deel van die praktiese komponent waar leerlinge kreatief hul eie musikale idees kan uitdink en skeppend kan toepas.

Die teoretiese komponent:
Hierdie deel van die vak word opgebou uit musiekgeletterdheid en musiekkennis.
Musiekgeletterdheid is die musiekteorie en -notasie, gehooropleiding en -ontwikkeling, bladsang, harmonie en musiekterminologie.
Musiekkennis behels die analise van musiek, kennis en vorm en struktuur, geskiedenis van Westerse Kunsmusiek, musiekgenres en die Suid-Afrikaanse musiekindustrie.
Die doel van musiek as vak is dat leerders die vermoë sal ontwikkel om ‘n wye verskeidenheid van musiekwerke voor te dra en tegniese beheer oor sy of haar musiekinstrument of stem sal ontwikkel.
Die verdere doel is egter ook dat leerders musiek sal kan lees, verstaan en bewus sal wees van musiektradisies en ook waardering sal ontwikkel vir ‘n verskeidenheid van musiekstyle.

“A painter paints pictures on canvas… But musicians paint their pictures on silence.”  – Leipold Stokowski

Visuele Kuns

Kuns bestaan uit twee komponente nl. Visuele kunsteorie en Geskiedenis (Westerse kuns word geskiedkundig bestudeer vanaf die rotskuns tot en met die huidige kuns. Suid-Afrikaanse kunsgeskiedenis vanaf Jan van Riebeeck, word ook bekyk) en Praktiese kuns (Daar is twee komponente – teken en skilderkuns. Teken word hoofsaaklik met potlood gedoen en skilderkuns met akriel.)

vk18-3
vk18-4
vk18-5
vk18-7
vk18-8
vk18-9
vk18-12
vk18-13
vk18-15
vk18-40
vk18-39
vk18-41
vk18-43
vk18-51
vk18-45
vk18-38
vk18-37

Rekeningkunde

Rekeningkunde is die ontleding en interpretering van finansiële syfers.

Besigheidstudies

Besigheidstudies is gemoeid met die besluite wat deur sakebestuurders geneem word. Ons bestudeer die wyse waarop die onderneming goedere en dienste beskikbaar stel vir die bevrediging van menslike behoeftes en hoe die onderneming bestuur word om sy doelwitte te bereik.

Ekonomie

In die moderne samelewing waarin ons lewe, sien ons dat mense hulle in werksomstandighede bevind van uiteenlopende aard, maar waarvan die doelwit deurgaans dieselfde is, nl. die najaag van lewensmiddele (geld) ten einde die skynbare onuitputbare en toenemende aantal behoeftes te bevredig. Hierdie gedrag van mense in die oplossing van hierdie probleem, die skaarsheidsprobleem, vorm die basis van die studie van Ekonomie.

In kort, is ons almal op een of ander wyse besig om ekonomies te handel. Van die belangrikste deeldissiplines van die vak Ekonomie is daarom die volgende: Die behoeftes van mens, nasionale inkomsterekening, prysvorming, ekonomiese ontwikkeling, verstedeliking, streeksontwikkelings, die informele sektor, die funksies van die staat, die Suid-Afrikaanse begroting, belasting en ander ekonomiese vraagstukke.

Op skoolvlak word gepoog om die praktyk in die klas te aktualiseer ten einde die teoretiese begronding te ondersteun. Ekonomie is ‘n leervak, maar die logiese onderbou stel leerders in staat om die onderlinge verwantskappe tussen die verskillende ekonomiese veranderlikes te begryp en toe te pas in besluitneming. Die doel is dus nie die bemeestering van inhoud nie, maar om waarde toe te voeg tot elke leerder.

Toerisme

Toerismebestuur stel leerders bekend aan die gasheerbedryf vir besoekers aan ons land en plaaslike inwoners.

Geografie

Geografie kan in twee hoofvelde verdeel word, naamlik menslike geografie en fisiese geografie. Eersgenoemde fokus hoofsaaklik op die beboude omgewing en hoe spasie geskep, gesien en bestuur word deur die mens asook die invloed wat die mens het op die omgewing. Laasgenoemde fokus op die natuurlike omgewing en hoe klimaat, plantegroei, grond, water en landvorme geskep word en hul interaksie met mekaar.

Geskiedenis

Geskiedenis is ‘n studie van verandering en ontwikkelings oor tyd en ruimte. Dit gebruik ook argeologie, paleontologie, genetika en mondelinge geskiedenis om die verlede te ondersoek. Die studie van geskiedenis stel ons in staat om historiese menslike optrede en die invloed daarvan op die hede en toekoms te verstaan en te evalueer. Leerinhoud is gebalanseerd uit Suid-Afrikaanse, Afrika en Wêreldgeskiedenis saamgestel.

Inligtingstegnologie

IT is ‘n dinamiese en bruikbare vak. Die inhoud van die vak behels 3 komponente, naamlik:

Teorie:
Dit behels die werking van die rekenaar (apparatuur en programmatuur), e-kommunikasie, netwerke en die verantwoordelike gebruik van tegnologie in die alledaagse lewe.

Programmeringsvaardigheid:
Ons begin in graad 10 met Scratch en beweeg dan oor na Delphi. In graad 11 en 12 gebruik ons SQL om databasisse te manipuleer. Inligtingstegnologieleerders word toegerus met die basiese konsepte van programmering. Wanneer leerders dan na skool op universiteitsvlak programmeringsvakke moet neem, vind hulle dit makliker om die konsepte in ander programmeringstale toe te pas.

Microsoft Office pakette:

Ons werk met MS Word, MS Excel en MS Access. Hierdie praktiese vaardighede sal tot hulle voordeel strek in enige studierigting wat hulle sou kies.

Inligtingstegnologie strek tot die leerder se voordeel indien hulle dit oorweeg om in een van die volgende rigtings te studeer:

 • Ingenieurswese
 • Informasietegnologie
 • B.Com (Rek)
 • Argitektuur
 • Grafiese ontwerp

Neem asseblief kennis van die volgende inligting:

 • Inligtingstegnologie is ‘n uitdagende vak. Om ‘n sukses daarvan te maak moet leerders selfgedissiplineerd, gemotiveerd en entoesiasties wees.
 • Leerders moet  in graad 9  ‘n minimum van 55% as promosiepunt vir Wiskunde behaal om Inligtingstegnologie in graad 10 te neem.
 • Die take bestaan uit teorie en praktiese toetse, asook ander opdragte wat rekenaarvaardigheid toets.
 • Die PAT taak toets die leerder se programmeringsvaardigheid. Dis ‘n projek wat in kwartaal 3 en 4 gedoen word  en tel 25 % van die finale punt vir die jaar. Dit sal ‘n beduidende hoeveelheid van die leerder se tyd en aandag verg.
 • Elke leerder moet by die huis toegang hê tot ‘n rekenaar met Windows, Scratch, Delphi en Microsoft Office met Word, Excel en Access. ‘n Geheuestokkie word gebruik om opdragte tussen die skool en die huis te neem. Maak asseblief seker dat u rekenaar tuis se antivirussagteware op datum bly.

Lewenswetenskappe

Die hooftema in Lewenswetenskappe is die studie van lewe. Ons ondersoek die rol van verskillende organismes in die natuur en die invloed van die mens op die omgewing (Ekologie). Ons kyk ook na die algemene mensfisiologie, o.a. die spysverteringskanaal, asemhalingstelsel en die bloedvatstelsel. Ons bestudeer ook die diversiteit van die lewe.

Fisiese Wetenskappe

Vakinhoud is verdeel in Fisika- en Chemie. Fisika behels die fisiese wette, toepassingsprobleme met grafieke ens. en Chemie behels chemiese verbindings, reaksies, fases van materie, prosesse in chemie, ens.

Duits

Hoekom Duits?

 • Gulde geleenthede in die toerismebedryf.
 • Duits is die taal van kuns en wetenskap.
 • Belangrik op die gebied van tegnologie, skeikunde, wiskunde, fisika, biologie, filosofie, sielkunde, letterkunde en teologie.
 • Voordelig vir beroepe in medies, ingenieurswese, lugvaart, argitektuur, toerisme en selfs spyseniering.
 • Maak deure oop om by van die land se grootste maatskappye te werk wat almal Duitse maatskappye is.

In hierdie vak leer jy hoe om basiese Duits te praat en nie net te verstaan nie.

Jy het natuurlik meer selfvertroue as ander leerders omdat jy kennis het van ‘n ander wêreld en kultuur.

Leerders kry ook die geleentheid om as uitruilstudente na Duitsland te gaan.

Kom neem Duits by ons en maak ‘n verskil in jou eie lewe.

Verbruikerstudies

GRAAD 10 – 12 VERBRUIKERSTUDIES – DIE VAK  VIR  DIE TOEKOMS 

WAT IS VERBRUIKERSTUDIES? Die onderwerp Verbruikerstudies fokus op  die ontwikkeling van kennis, vaardighede, waardes en houdings, sodat  jy ‘n verantwoordelike ingeligte verbuiker  van voedsel, kleding, behuising, meubilering en huishoudelike toerusting kan wees.Hier word geleer om sekere hulpbronne ten volle en op ‘n volhoubare manier te gebruik. Die doel is om jou uiteindelik te help om nuwe kennis en vaardighede toe te pas in die produksie van gehalte produkte wat in ander verbruikers se behoeftes sal voorsien.  Jy sal dus iets oor advertensies en bemarking leer en begin dink aan ‘n klein sakeonderneming en hoe om ‘n tuisbedryf en produksielyn vir jou produkte op die been te bring.

WAT IS DIE DOEL VAN VERBRUKERSTUDIES? Verbruikerstudies voed leerders op om  op langtermyn  ingeligte en verstandige verbruikers te wees deur hulle kennis, vaardighede, waardes en houdings te ontwikkel.

ONDERWYS EN BEROEPSKAKELS: Verbruikerstudies behels geïntegreerde teorie en praktiese vaardighede wat geleenthede vir selfwerksaamheid en entrepreneursondernemings verwant aan voedsel, kleding en meubilering skep.  Dit help om die basiese kennis en vaardighede te ontwikkel om kursusse in Hoër Onderwys op die volgende gebiede te volg:

 • Voedsel en Voeding
 • Tekstielstowwe
 • Binneversiering
 • Kleding
 • Behuising

MODULES EN EENHEDE: Verbruikerstudies is in VIER modules verdeel, wat elkeen op sy beurt onderverdeel is in eenhede. Elke module dek ‘n aspek van Verbruikerstudies, byvoorbeeld:

 • Voedsel en Voeding
 • Kleding
 • Behuising
 • Meubilering

Al hierdie eenhede bevat ‘n praktiese komponent. Slegs een van die praktiese komponente kan van nader ondersoek word en Hoërskool Centurion bied die VOEDSEL EN VOEDING module aan.Verbruikerstudies is een van die vakke wat tel vir toelating aan ‘n universiteit. Hoe verskil Verbruikerstudies van Gasvryheidstudies?Gasvryheidstudies se leerinhoud dek die volgende:

 • Teoretiese en praktiese aspekte van voedsel– en drankbereiding en bediening.
 • Veiligheid, higiëne en omgewingsbewustheid in die voedselbedryf.
 • Begrip en kennis van die verskillende sektore van die gasvryheidsindustrie.
 • Kliëntediens.

Belangrik:  Gasvryheidstudies tel nie as een van die toelatingsvakke aan ‘n universiteit nie! Hoërskool Centurion spog al 3 jaar met die beste leerder in die Distrik! Hoërskool Centurion Is Die Enigste Afrikaanse Skool In Centurion Wat Verbruikerstudies As Vak Aanbied.

Elektroniese Tegnologie

Elektriese Tegnologie behandel swaarstroom sowel as swakstroom, d.w.s elektronika en elektriese beginsels. Die vak bestaan uit ‘n teoretiese en praktiese komponent en die leerling word blootgestel aan elektroniese en elektriese ingenieurswese.

Onder elektronika word die verskillende komponente soos, onder andere transistors, kapasitors, en SBG’s behandel, waarna  gekyk word na versterkers, ossilators ens. Die programmering van PLC’s en rekenaarbeginsels word ook behandel.

By elektries word opwekking van krag, generators en driefasemotors behandel. Daar word ook na huisbedrading gekyk.

Alles wat teoreties geleer word, word ook prakties met eksperimente gedoen. Die leerling moet ook ‘n praktiese projek vir die jaar voltooi.

Leerders wat die vak wil neem moet minimum 50 % vir Wiskunde en Wetenskap in Gr 9 behaal.

Centurion het die beste matriekuitslae vir hierdie vak in Gauteng vir die afgelope 5 jaar.

Meganiese Tegnologie

Meganiese Tegnologie is die vak van die toekoms.

Die vak bestaan uit drie komponente:  Pas-en-draai, sweis-en-metaal en motorkunde.  Hierdie vak kan vanaf graad 10 geneem word.  Leerders moet vier praktiese projekte deur die loop van die jaar voltooi.

Moontlike loopbane sluit in ingenieurswese of ‘n ambag by ‘n universiteit of technikon.

Ingenieursgrafika & Ontwerp

Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO) onderrig internasionaal erkende beginsels wat beide akademiese en tegniese toepassings het. Die klem  in  IGO  is om spesifieke basiese kennis en verskeie  tekentegnieke en  -vaardighede  te onderrig sodat die IGO-leerder in staat sal wees om tekeninge te kan interpreteer en te produseer in die konteks van Meganiese Tegnologie en Elektriese Tegnologie.

Die Hoofonderwerpe van IGO:

 • Basiese tekenbeginsels vir ALLE tegnologiese tekeninge
 • Vryhandtekeninge
 • Instrumenttekeninge
 • Eerste- en derdehoekse ortografiese projeksies
 • Beskrywende meetkunde en vaste liggame
 • Meganiese werktekeninge
 • Siviele werktekeninge
 • Isometriese tekeninge
 • Perspektieftekeninge
 • Elektriese diagramme
 • Deurdringings en ontwikkelinge
 • Lokusse van helikse, nokke en meganismes
 • Die Ontwerpproses
 • ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /”CAD”
 • Die implementering van ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /”CAD” as ‘n tekenmetode.

Rekenaartoepassingstegnologie

Wat is Rekenaartoepassingstegnologie?

Dit is die studie van die geïntegreerde komponente van ‘n rekenaarstelsel (apparatuur en programmatuur) en die praktiese tegnieke om dit effektief te kan gebruik en aan te wend om daaglikse probleme mee op te los.

In Rekenaartoepassingstegnologie sal ‘n leerder:

 • Eindgebruikerstoepassingsprogrammatuur (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerpoint, HTML) vaardig gebruik om oplossings op probleme binne ‘n spesifieke scenario te vind.
 • Die konsepte van Inligtings- en kommunikasietegnologie met betrekking tot die tegnologieë waaruit ‘n rekenaarstelsel bestaan,  verstaan.
 • Die verskeie tegnologieë wat by die elektroniese transmissie van data via ‘n rekenaargebaseerde netwerk betrokke is,  verstaan.
 • Die Internet en die WWW gebruik.
 • Die wetlike-, etiese-, omgewings-, sosiale-, sekuriteits- en gesondheidskwessies wat verband hou met die gebruik van IKT’s verstaan en leer hoe om IKT’s veranwoordelik te gebruik.

Rekenaartoepassingstegnologie bestaan uit twee afdelings:

 • Teorie
 • Prakties

Wiskunde

Wiskunde

Suiwer Wiskunde is ‘n voorvereiste vir vakke soos Natuurwetenskappe, Rekeningkunde en Inligtingstegnologie.  Dit is beslis ‘n universiteitstoelatingsvak. Die vak bestaan uit verskillende afdelings soos algebra, differensiasie, waarskynlikheid, finansiële wiskunde, statistiek, trigonometrie, euklidiese meetkunde en analitiese meetkunde. Baie naskoolse universiteitskursusse waar keuring betrokke is, word  80% of meer vir Wiskunde vereis.

Ekstra klasse word in al die grade by die skool aangebied.  Vakansieskole vir graad 11 en 12 is ook beskikbaar.

Wiskundige Geletterdheid:

Die vak word gewoonlik geneem deur leerders wat nie Wiskunde vir hul loopbaankeuse nodig het nie.  Dit behels goeie algemene reken- en lewensvaardighede, soos finansies, begrotings, state, oppervlaktes en volumes en talle praktiese implimenterings van die alledaagse lewe. Die vak is beslis ‘n universitieitstoelatingsvak, mits Wiskunde nie ‘n voorvereiste vir die spesifieke kursus is nie.

Tegniese Wiskunde:

Die vakinhoud is presies dieselfde as dié van Wiskunde, maar tegniese aspekte kom by.  Die vak is op dieselfde standaard as Wiskunde.

Dis deel van die vaste vakpakket van die tegniese rigting en is dus verpligtend saam met Tegniese Wetenskap , IGO en nog een ander tegniese vak. Dit is nie ‘n universiteitstoelatingsvak nie.