WOERIE-KAMPUS

DIE SKOOL VAN GELEENTHEDE

NUWE INSKRYWINGS

WOERIE-KAMPUS

STEEDS HOËR

NUWE INSKRYWINGS

WOERIE-KAMPUS

HOËRSKOOL CENTURION

NUWE INSKRYWINGS
Hoërskool Centurion


WELKOM

Hartlik welkom by die mees gevestigde en tradisieryke hoërskool in Centurion.

 

. . .

Aan u as ouer
Mag die jare wat u aan hierdie skool verbonde gaan wees, verrykend en vol vreugde wees. Saam gaan ons arbei en skaaf aan die kosbaarste kleinood in God se skeppingsplan – u kind. Hierdie skool stel hom ten doel om saam met u ‘n volwaardige jongmens die lewe in te stuur.

. . .

Aan u as leerder
Hoërskool Centurion is jou skool, want jy is die skool! Gryp al die geleenthede met albei hande aan. Slegs op dié wyse kan jy jouself ontdek en ontwikkel. Terselfdertyd bou jy aan ‘n puik skool.

 

EREKODE

 • Die leuse van die skool te help uitbou deur persoonlik “Steeds Hoër” te strewe en ook alle ander leerders daartoe aan te moedig.
 • Lojaal te wees teenoor die skool, die onderwysers, my medeleerders en elke aktiwiteit wat in verband staan met die skoollewe.
 • My te alle tye waardig te gedra, sodat my optrede steeds die skool tot eer sal strek.
 • My skoolklere altyd in ere te hou om daardeur nooit die eer van my skool in gedrang te bring nie.
 • Altyd ‘n waardige voorbeeld te stel deur die skoolreëls nougeset na te kom en ander te help om dieselfde te doen.
 • Opreg, vriendelik en hulpvaardig te wees in my optrede teenoor my meerderes, gelykes en minderes, dog ferm stelling in te neem tot bevordering van die algemene welsyn van die skoolgemeenskap.
 • Deur my optrede steeds die Christelike karakter van my skool gestand te doen en trots vir ons nasionale volkseie aan te wakker.
 • Na my skoolloopbaan te help om ‘n trotse beeld van my alma mater uit te bou.

VISIE en MISSIE

’n Skool vir geleenthede, wat in ‘n vennootskapsverhouding met die ouers en gemeenskapsgedrewe instellings, ‘n onmisbare bydrae lewer in die opvoeding en ontwikkeling van leerders om sinvol (op ‘n gemotiveerde en gebalanseerde wyse) aan samelewingsaktiwiteite te kan deelneem.

Die doeltreffende en effektiewe verryking, uitbouing en ontwikkeling van individue en groepe deur middel van ‘n geïntegreerde ontwikkelingsproses wat deurlopend op die volgende steun:

 • Gesonde bestuursbeginsels
 • Akademiese vakonderrig
 • Sport- en kultuurverwante onderrig
 • Vaardigheidsonderrig en algemene oriëntering
 • Beskikbaarheid van fasiliteite en sosiale geleenthede