Hoërskool Centurion

GESKIEDENIS & OORSIG

Hoërskool Lyttelton /

Hoërskool Verwoerdburg (WOERIES) /

Hoërskool Centurion​

GESKIEDENIS VAN SKOOL

Op 13 Januarie 1957 begin die skool amptelik met sy werksaamhede met 13 personeellede en vanaf 15 Januarie word die eerste leerders ingeskryf.

Volgens die skooljoernaal van mnr. Maree was daar 205 standerd VI-leerders en 20 aanpassingsklas-leerders, wat die totaal op 225 gebring het.  Die getalle het aanvanklik vinnig toegeneem.

  • 24 Januarie 1957-  253 leerders
  • 2 April 1957 – 260 leerders
  • 3 Desember 1957 –  261 leerders

‘n Groot verskeidenheid vakke is aangebied, naamlik Afrikaans, Engels, Duits en Latyn as tale.  In die wetenskaplike rigting is Wiskunde, Wetenskap, Biologie en Gesondheidsleer aangebied. Rekeningkunde, Geskiedenis, Aardrykskunde, Huishoudkunde, Bedryfskennis, Tik- en Snelskrif, Boekhou, Volkekunde, Kuns en Kunswaardering as akademiese vakke is ook aangebied.  Daar moes ook plek op die rooster ingeruim word vir nie-eksamenvakke, nl. Voorligting, Liggaamsopvoeding, Sang en Biblioteek. Die APK- leerders het hul eie leerplan en rooster gevolg.

Al in 1958 is aandag aan kulturele aspekte soos die begin van ‘n skoolkoor, Voortrekkers, volkspele, ens. gegee.  Dit was van die begin af belangrik dat al die fasette van die leerder se menswees ontwikkel moes word.

Die vernaamste kleure van die skooldrag was grys, wynrooi en “electric” blou.

DIE SKOOLLEUSE EN WAPEN

Die skoolleuse en –wapen is eers in 1958 gefinaliseer.  Met die wete dat die skool in ‘n militêre gebied geleë gaan wees, is van die begin af aandag geskenk aan ‘n gepaste leuse en wapen om die skool aan die omgewing te bind.

Die idee om ‘n kompetisie uit te skryf, is laat vaar en daar is aan Lt. van Rhyn, ‘n heraldikus van die leer, gevra om ‘n skoolwapen te ontwerp.  Die ontwerp is op 2 Februarie 1959 deur die skoolkomitee aanvaar.  Die skoolwapen word in die 1959-jaarblad as volg beskryf:

DIE SKOOLWAPEN

Konstruksie: Die sentrale motief is die bekende simbool van ‘n handgranaat.  In die bal van die handgranaat is ‘n oop boek.  Weerskante van hierdie samestelling is uitgestrekte vleuels.  Heel onder is ‘n lint met die leuse, “STEEDS HOëR”.  Bo aan die hartvormige skild is die naam van die skool.

Betekenis: Die handgranaat en vleuels dui daarop dat ons leerlinge uit ‘n gebied kom waar die Unie van Suid-Afrika se wapenfabriek, twee militêre lughawens, nl. Swartkop en Waterkloof, asook die verdedigingsmag se vernaamste opleidingsentrum, nl. Voortrekkerhoogte, geleë is.  In die handgranaat is latente krag opgesluit, maar ons glo in krag geleë in kennis:  daarom die oop boek.

Die vleuels dui op die “silwer voël wat die lug in repe skeur”, daarom is dit in ‘n uitgestrekte houding.  So wil ons as skool snel en hoog styg om ons verhewe ideale te verwesenlik.  Ons vernaamste strewe is om op te voed tot diens van die Allerhoogste.

Dit is interessant om te lees dat die leerders ook aktief betrokke was by die besluitnemings.  So het Jan Bouwer, volgens die skooljoernaal van 17 Augustus 1959, voorgestel dat die leuse “Streef Steeds Hoër” moes wees, en die voorstel is in gewysigde vorm aanvaar.

DIE GEES VAN DIE SKOOL

Toe die skool in die laat 1950’s tot stand gekom het, het daar ‘n vurige gees van patriotisme in die land geheers en die tradisie het ontstaan om tydens die opening van die skooldag met skriflesing en gebed te begin.  Die landsvlag en die skoolvlag is dan (op die aantreeblad, in die saal of in ‘n klaskamer) met trompetgeskal gehys.

Hierdie tradisie het nie verval nie, maar is saam met die landsveranderinge aangepas.

Vandag word die landsvlag sowel as die skoolvlag nog steeds gehys, waarna die sing van die skoollied volg.

ALGEMENE FEITE

Die skool is in ‘n sterk Afrikaanssprekende gemeenskap geleë.  So word daar besluit om die naam van die gebied te verander.

So gebeur dit dan dat, as gevolg van die geweldige uitbreiding wat vanaf die 1960’s plaasgevind het, die groter bewoonde gebied, insluitend die ou Lyttelton, in 1975 na Verwoerdburg verander word.  Om verwarring te voorkom, is daar besluit om die skool se naam ook te verander en op 14 Februarie 1975, word die skool herdoop na Hoërskool Verwoerdburg.   

Op 13 Oktober 1965 is die pawiljoen en sportgronde amptelik in gebruik geneem – soos gewoonlik in die tradisie van die skool – met ‘n kleurvolle funksie wat, onder andere, die onthulling van ‘n gedenkplaat, optrede van kadette, gimnaste en die volkspele ingesluit het.  Daar was, volgens die skooljoernaal II-inskrywing, 900 kinders en 600 volwassenes teenwoordig.

In 1969 is die kliphek by die Selbornelaan-ingang opgerig.  Hierdie hek staan vandag nog net so stewig en het ‘n toonvenster van die skool se prestasies geword en ‘n advertensiebord vir komende gebeure.

Teen die jaar 2000 het die eens vaal en klipperige gebied van Drooggegrond daar heel anders uitgesien.  Veral die gebied wat bekend was as die aantreeblad, is vandag vol lowergroen bome met netjiese sitplekke en plaveisel.